Tekst Jednolity Statutu z dnia 01.01.2012 r.

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „PLACEK” Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Malarstwa Emocjonalnego w Sztuce i Terapii zwane jest dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§2.

Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy: Stowarzyszenie Malarstwa Emocjonalnego ”PLACEK”.


§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mysłowice.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze

szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mieszkańców województwa śląskiego.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji

celów statutowych.


§4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków a do prowadzenia określonych zadań Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.


§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczątki i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie oświatowej i kulturalnej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 9.

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

 1. promowanie oraz upowszechnianie idei Malarstwa Emocjonalnego jako formy terapii w środowisku dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, środowisku ludzi sztuki, osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, alkoholizmem, narkomanią,

 2. współpraca ze specjalistami innych dziedzin nauki i sztuki, współpraca z psychologami,

 3. propagowanie idei Malarstwa Emocjonalnego w innych dziedzinach sztuki takich jak muzyka, teatr, rzeźba, film, a także w społeczeństwie i mediach,

 4. udzielanie wszelkiej pomocy poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz szczególnie zagrożonych rozwojem cywilizacji, alkoholizmem i narkomanią.

 5. promocja, produkcja, reklama, organizacja, finansowanie form uznanych za

pokrewne Malarstwa Emocjonalnego jako działań wspomagających (rozwijających) ideę Malarstwa Emocjonalnego,

 1. promocja i pomoc artystom i osobom przez Stowarzyszenie popieranym.

§ 10.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele w ramach organizacji pożytku publicznego poprzez:

 1. rozwój idei Malarstwa Emocjonalnego,

 2. tworzenie i promowanie autorskich programów z Malarstwa Emocjonalnego,

 3. organizowania warsztatów i szkoleń w terenie,

 4. pomoc w realizacji prac naukowych i artystycznych,

 5. wymianę doświadczeń i informacji z instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze, krajowymi i zagranicznymi.

 6. współpracę z organizacjami oraz organami władzy, administracji państwowej i samorządowej mającymi wpływ na poszerzanie programów edukacyjno-wychowawczych,

 7. inicjowanie działalności legislacyjnej w zakresie polityki społecznej,

 8. poszerzanie bazy dorobku naukowo-artystycznego,

 9. naukowa i metodyczna pomoc osobom pracującym w zakresie Malarstwa Emocjonalnego,

 10. promocja i kształcenie kadr w zakresie Malarstwa Emocjonalnego oraz działalność dydaktyczna w szkołach, ośrodkach pomocy, rehabilitacji niepełnosprawnych i placówkach oświatowo- kulturalnych prowadzona przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

 11. organizacja ośrodków pomocy, warsztatów, plenerów, seminariów, szkoleń i sesji oraz pokazów publicznych Malarstwa Emocjonalnego,

 12. organizacja imprez artystyczno – kulturalnych i sportowych,

 13. prowadzenie impresariatu,

 14. gromadzenie sprzętu technicznego oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia i rozwoju Malarstwa Emocjonalnego,

 15. uchwalanie i przyznawanie stypendiów na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 • zwyczajnych,

 • wspierających,

 • honorowych.

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

5. Bezpłatnego udziału we wszystkich spektaklach realizowanych przez Stowarzyszenie,

korzystanie z ulg w płatnościach za uczestnictwo w warsztatach studyjno-twórczych.

6. Bezpłatnego korzystania z majątku Stowarzyszenia, jeżeli zostanie on użyty do

realizacji celów Stowarzyszenia.


§ 14.


Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Opłacanie składek członkowskich

§ 15.


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia

celów i działalności Stowarzyszenia zadeklaruje poparcie materialne, złoży

deklaracje i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Członek wspierający posiada prawa określone w §13 lit. 3) i 5) oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocnika.

§ 16.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla

Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i

jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego zrzeczenia się członkowstwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

 2. Śmierci członka,

 3. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,

 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.,

 5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia


§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie

 2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 20.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, ale nie później niż do 30 czerwca, podając w zawiadomieniu porządek posiedzenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

3. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust.2 lit. b) i c) powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia.

5. Walnemu Zebraniu przewodniczy wybierany każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów Przewodniczący.


§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej

Stowarzyszenia.

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia

3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na

wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

5. Nadawanie godności Członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 2. Jeżeli Walne Zebranie w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał, ze względu na brak wymaganej liczby członków na Zebraniu, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem 30 minut. Walne Zebranie zwołane w tym trybie, może podejmować ważne uchwały przy obecności przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§23.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z od 4 do 6 członków w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika.

 3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 4 lat, przez Walne Zebranie, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 4. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.

 6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

  1. zakończenia kadencji Zarządu,

  2. złożenia rezygnacji,

  3. niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji,

  4. działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu.

 7. Walne Zebranie odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.6 lit. c) i d) większością 2/3 głosów.

 8. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.

 9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych

przez Walne Zebranie.

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

 2. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Zwoływanie Walnych Zebrań.

 4. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

 5. Przyjmowanie lub skreślanie członków Stowarzyszenia.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie na okres dwóch lat. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, spełniających następujące warunki:

  1. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,

  2. nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi,

  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,

c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego członka w drodze dokooptowania.

 4. Przepis § 22 ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§ 26.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowi składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,

c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,

d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,

e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału.§ 27.

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów. Zabronione jest:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 29.

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 30.

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jej środków podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie.

4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§31.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie.

 2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie ustawy i przepisy.